Vedtægter

 

for

 

Svenstrup Vandværk

 

Andelsselskab

 

__________________________

 

 

 

 

§ 1

Selskabets navn er ”SVENSTRUP VANDVÆRK, ANDELSSELSKAB”. Dets hjemsted er Svenstrup.

Selskabets formål er at forsyne medlemmerne med vand.

 

§ 2

Enhver person, ethvert selskab og enhver institution, som ejer fast ejendom i Svenstrup eller omegn, kan blive medlem af selskabet.

 

§ 3

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, der træffer bestemmelse om optagelse.

 

§ 4

Overfor selskabets kreditorer hæfter medlemmerne én for alle og alle for én. Gælden fordeles indbyrdes i forhold til andelsparten.

 

§ 5

Såfremt et medlem sælger sin ejendom, skal vedkommende medlem sørge for, at den nye ejer indtræder i hans sted og underskriver en indmeldelseserklæring.

 

§ 6

Såfremt en ejendom er helt eller delvis bortlejet eller bortforpagtet, er ejeren under alle omstændigheder ansvarlig overfor selskabet i tilfælde af, at lejeren eller forpagteren undlader at betale.

 

§ 7

Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen, og den kan kun ske med 6 måneders varsel til slutningen af et regnskabsår.

Såfremt et medlem ikke betaler de ham påhvilende bidrag (jfr. § 9) eller i øvrigt misligholder sine forpligtelser overfor selskabet, kan bestyrelsen udelukke vedkommende medlem af selskabet.

Det udtrædende eller udelukkede medlem er forpligtet til at indbetale sin andel i gælden.

Andelen beregnes i overensstemmelse med § 4.

Et udtrådt eller udelukket medlem har ingen andel i selskabets formue, selv om denne overstiger gælden.

 

§ 8

Hvert medlem er forpligtet til at sørge for, at ledningen til og på hans ejendom er i orden, og at der ikke sker unødvendig spild af vand. Han er således forpligtet til, såfremt der opstår utæthed ved ledning eller haner, straks at lade skaden reparere, i modsat fald er bestyrelsen berettiget til at lade reparationen udføre på hans bekostning.

Selskabets funktionær eller hvem bestyrelsen måtte befuldmægtige hertil, har til enhver tid – imod behørig legitimation – fri adgang til huse og gårde, når tilsyn med de til anlægget hørende ledninger og andre genstande nødvendiggør dette.

Den til enhver ejendom hørende ledning begynder ved hovedledningen, dog således at spærhaner forbliver selskabets ejendom.

Der ydes ingen erstatning på egen grund med stikledninger. Til ejendommen hører dog kun eget grundstykke.

 

§ 9

Bidragene fastsættes af bestyrelsen i henhold til vandforbruget.

Bidragene opkræves halvårligt bagud. Aflæses 1 gang årlig.

Vandur (vandmåler) er vandværkets ejendom. I tilfælde af beskadigelse, herunder frostsprængning m.m., betaler andelshaveren. Bliver plomben brudt, fastsætter bestyrelsen et m3 vandforbrug.

Fra hovedledningen til ejendommen må der kun være én vandledning, herpå monteres vandmåleren. Vandmåleren skal placeres således, at den er nem at aflæse og frostfri. Alle andre vandledninger, såsom markhaner m.m. skal fjernes eller påmonteres vandmåler, som ejeren betaler.

 

§ 10

Såfremt et medlem ikke betaler ved opkrævningen, opfordrer bestyrelsen vedkommende medlem til at betale indenfor en af bestyrelsen fastsat frist, og derudover betale omkostningerne, der beløber sig til mindst 100,00 kr., dette beløb fastsættes af bestyrelsen. Betales beløbet ikke inden den af bestyrelsen fastsatte frist, lukkes der uden varsel for vandtilførslen. En genåbning koster 1.000,00 kr., som skal indbetales, inden åbning kan komme på tale. Hvis ejendommen skifter ejer, skal den nye ejer til vandværket betale det beløb, som vandværket har tilgode, samt 1000,00 kr. inden genåbning. Kvitteringen skal forelægges /”forevises” bestyrelsen.

 

§ 11

Bestyrelsen udpeger den, som foretager aflæsningen og opkrævning af bidrag, i tilfælde af misligholdelse i de i § 8-10 nævnte forhold.

 

§ 12

Bliver der fra en ejendom frastykket et stykke jord til nyt matr.nr. og der ønskes vand fra vandværket, skal der betales fuld tilslutningsafgift. Det samme gælder, når en ejendom eller bygning deles op i flere matr.nr., det er de nye matr.nr., der skal betale. Bliver der på samme matr.nr. opført flere huse eller lejligheder skal hver enkelt betale fuld tilslutningsafgift.

 

§ 13

Selskabets øverste organ er generalforsamlingen.            

 

§ 14

Ordinær ( ordentlig) generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stemmeafgivningen sker ved skriftlig afstemning.

Der vælges ordstyrer og protokolfører.

Dagsordenforslag:                            

1.      Formandens beretning

2.        Fremlæggelse af regnskab

3.        Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisorer

4.        Indkomne forslag ( 8 dage før)

5.        Eventuelt

 

§ 15

Ekstraordinær (overordentlig) generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsens medlemmer ønsker det, eller når mindst 10% af medlemmerne skriftligt og med angivelse af dagsorden anmoder formanden om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

 

§ 16

Indkaldelse til generalforsamling ifølge vedtægterne. Der indkaldes med 14 dages varsel ved annonce i et lokalblad, evt. i dagspressen.

 

§ 17

På generalforsamlingen har hvert medlem kun en stemme, selv om der på samme matr.nr. er opført flere huse eller lejligheder.

Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig, der er legitimeret ved skriftlig fuldmagt.

Er den sidste vandregning ikke betalt, eller er man i restance, har man ingen stemmeret.

 

§ 18

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutning om selskabets opløsning eller ændring af vedtægterne udkræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

Såfremt at 2/3 af medlemmerne ikke er repræsenteret, indkaldes der med 14 dages varsel til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er mødt.

På den anden generalforsamling kan forslag om selskabets opløsning eller ændring vedtages, såfremt ¾ af de mødte medlemmer stemmer for forslaget.

 

§ 19

Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer, bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at tage en udenfor bestyrelsen til at føre regnskabet, og det som bestyrelsen mener er nødvendig, evt. som kasserer for vandværket.

5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted.

2 revisorer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

 

§ 20

Selskabets forretningsår går fra 1. januar til 31. december.

 

§ 21

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage fornødne lån og underskrive lånedokumenter på selskabets vegne, hvorved alle medlemmer forpligter sig solidarisk.

 

 

 

 

Svenstrup, marts 2001

 

Retur til forsiden