Driftsinformation - Svenstrup Vandværk

1 - Den 20. Mar. 2008 - 12:30:02 skrev Flemming Christiansen
referat fra generalforsamling 2008
Referat fra Svenstrup Vandværks generalforsamling
Tirsdag d. 11. Marts. 2008


Kun bestyrelsen og yderligere 4 personer var mødt frem til generalforsamlingen.

Formandens beretning:

Der er i året 2007/2008 afholdt 5 bestyrelsesmøder og 1 revisionsmøde.
3 bestyrelsesmedlemmer har været i Agerskov på et kursus om vandanalyser.

Igen i år har vi haft glæde af vandrådet. De har på vegne af Sønderborg, Aabenraa og Tønder lavet en fællesaftale med Eurofin, der laver vandanalyser, for perioden 2008-2012. Vi har fra bestyrelsens side sagt ja tak til at indgå i denne aftale, da vi derved får analyserne billigere end ellers.

Vi har i mange år fået 10 kr. pr. indberettet andelshaver fra Nordborg kommune. Men på grund af harmonisering af de 7 kommuner, kan vi nok regne med fremover at få ca. 25 kr. andelshaver.

Der er i øjeblikket ingen pligt til at få et bundfældningskar til skyllevandet fra værket. Kommunen er i øjeblikket ved at undersøge, hvilke vandværker der har sådanne bassiner. Vi har ikke, og leder vores skyllevand i regnvandsledningen.

Der har været et tilsynsbesøg på værket fra miljøafdelingen. Årsagen var, at der i en analyse var en lille overskridelse af ammonium og nitrit i vandet. Under besøget blev der talt om, at overskridelsen kunne ligge ved iltningen af råvandet og vi har derfor fra bestyrelsens side valgt at få råvandet til at risle over 2 iltningsbakker frem for 1.
Efterfølgende har vi kontaktet og haft besøg af Silhorko, der er et firma værkets faste VVS firma bruger, når der skal laves forbedringer på vandværker.

Silhorko gennemgik vandværket, hvor man ved en iltmåling fik konstateret et ilt indhold på
8,5 mg/l. Resultatet er tilfredsstillende og indikerer, at iltningstårnet fungerer optimalt.
Vi fik samtidig kontrolleret filtergruset i de 4 filterkar. Det viste, at vi i et af filtrene manglede ca. 50% filtermateriale. Ved et filterskyl kunne der konstateres, at der blev skyllet filtermateriale ud af karret under skylningen. Årsagen kunne være ujævn luftskylning eller defekte dyser. Firmaet foreslog, at vi midlertidigt tog dette kar ud af drift for at efterse dyserne og at vi samtidig fik nyt filtermateriale i alle 4 kar.
Firmaet foreslog også, at vi udskifter vores skylleblæser, primært fordi den er meget gammel og oliesmurt. En defekt pakdåse vil medføre en olieforurening af vores drikkevand. De foreslog at blæseren blev udskiftet med en oliefri blæser. Denne er nu bestilt og koster 17.200,00 kr.

I efteråret 2007 fik vi et brud på hovedvandledningen på selve vandværket. Røret var tæret igennem. For at undgå flere brud af denne type valgte vi at udskifte hele hovedledningen inde på værket og 8 meter udvendig med plastledninger.
Der blev samtidig installeret 3 nye trykpumper til rentvand. De gamle pumper var 30 år gamle og havde ydermere et stort elforbrug i forhold til de nye pumper.

Værkets råvandsstation er en del overdimensioneret og en smule utæt. Vi har fået tilbud fra vores faste VVS vedrørende en ny, men med de øvrige investeringer vi skal have og har fået lavet, kommer vi til at udskyde denne opgave.

Ifølge forsyningsloven skal alle vandværk kunne kobles på et andet net i tilfælde af uheld, vi har derfor kontaktet Danfoss og aftalt at vi kan kobles på deres net, hvis uheldet er ude. Det kan ske tæt ved den nye parkeringsplads i Elsmark, hvor der ligger en 110mm.ledning. Den kan kobles sammen med værkets ledning i Himmark.
Der har i årets løb været 3 vandbrud på henholdsvis Mølletoften, Kirketoften og Kløvertoften. I alle tre tilfælde er der etableret målebrønde ved skel.

Der er desværre stadig en del andelshavere, der ikke får indberettet deres forbrug til tiden. Det giver ekstra meget arbejde for kassereren.

I 2007 pumpede værket 66687 m3 vand ud til forbrugerne og fik penge ind for 60843m3 hvilket giver et spild på 8,7 % hvilket er en del større end de foregående år. Tallene dækker dog over nogle tekniske forskydninger fra de store vandbrud der var hos tre andelshavere i 2006.

Kirsten Kock har været vandværkets kasserer gennem de sidste 6 år, hun ønsker nu ikke længere at bestride dette hverv. Jeg vil på bestyrelsens vegne takke Kirsten for det store arbejde hun har lavet for værket. Ligeledes vil jeg her påskønne, at Kirsten har tilbudt at bistå med hjælp og rådgivning til værkets nye kasserer.


Kasserer Kirsten Kock fremlagde regnskabet, der viste et underskud på 69.368,74 kroner. Underskuddet skyldes de store investeringer vandværket har foretaget i årets løb. Ses der bort fra disse, har det været et godt år for vandværket.


Ved valg til bestyrelsen ønskede Kirsten Kock ikke genvalg, Arne Bonde blev valgt i stedet.
Flemming Christiansen modtog genvalg ligesom Helmuth Buus blev genvalgt som revisor.

Der var ingen indkomne forslag og intet under eventuelt.


På bestyrelsens vegne
Flemming Christiansen

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Gert Johansen
Kasserer: Jørgen Jørgensen
Best. Medl.: Flemming Christiansen
Best. Medl.: John Dahl
Best. Medl.: Arne BondeAl henvendelse vedr. Vandværkets drift, vandbrud o.lig. skal ske til:
formand Gert Johansen tlf. 74456250 / 22162901

Spørgsmål vedr. regninger, aflæsninger o.lig skal ske til:
Kasserer Jørgen Jørgensen 74450497

2 - Den 08. Dec. 2007 - 19:40:51 skrev Flemming Christiansen
lukning af vand
På grund af udskiftning af trykpumpe lukkes for vandet i hele byen tirsdag d. 11. december 2007
mellem klokken 10.00 og 12.00
3 - Den 19. Nov. 2007 - 20:42:07 skrev Flemming Christiansen
nyt fra vandværket
Først et hjertesuk fra kassereren. Alt for mange glemmer at indberette forbrug til tiden. Selv om det koster 100 kroner i rykkergebyr og vandværket dermed får en ekstra indtægt, vil vi hellere være den indtægt foruden og modtage indberetningerne til tiden.
Vi er godt klar over, at der har været lidt vanskeligheder for enkelte forbrugere med at indberette over nettet, dette beklager vi og håber det er i orden til næste gang. Kniber det med at få nettet til at fungere, kan indberetningen ske på ”gammeldags” maner, - noter navn, adresse, målernummer og målerstand på et stykke papir og aflever det til kassereren på Nørreskovvej 35.

Vandværket har tre trykpumper, der pumper vandet ud i byen. Den ene pumpe er gået i stykker, og da pumperne er ca. 30 år gamle, har vi valgt at indhente tilbud på tre nye pumper samt en grundvandspumpe. Med nye pumper forventer vi samtidig et mindre forbrug af el.

D. 5/9 blev der taget vandprøver på værket, analysen af disse viste, at der var coliforme bakterier i prøverne. Miljøafdelingen fra Sønderborg kommune ønskede på baggrund af svaret på prøverne at se værket. Under besøget d. 3/10 blev vi enige om at se tiden an, da overskridelsen var minimal. Alligevel valgte vi at få foretaget en rensning af iltningstårnet og iltningsbakkerne. Analyserapporten fra d. 16/10 viste, at vandkvaliteten på ledningsnettet nu er i orden.

Sønderborg kommune er sammen med Tønder og Haderslev kommune ved at indhente tilbud på analyser. Medlemmerne af kommunernes vandråd har fået tilbuddet om at komme med i dette tilbud. Svenstrup Vandværk her tilkendegivet, at det kunne have interesse.

Der har været 2 vandbrud i november, et i Kløvertoften, hvor en anboring var irret itu og et på Kirketoften, hvor der var gået hul ved en samling på hovedvandledningen.

4 - Den 30. Oct. 2007 - 15:31:25 skrev Flemming Christiansen
Vandbrud
Der har natten mellem mandag d. 29. og tirsdag d. 30. oktober været et større vandbrud ud for Kløvertoften 23. Der vil kunne forekomme brunt vand som følge heraf.
5 - Den 16. Aug. 2007 - 17:51:07 skrev Flemming Christiansen
vandbrud
Der er vandbrud på Nordborgvej ved Lissis butik. Vi arbejder på at få løst problemet hurtigst muligt.
6 - Den 28. Jun. 2007 - 22:15:54 skrev Flemming Christiansen
Afprøvning af brandhaner
Torsdag d. 5. juli 2007 fra kl. 16.00 foretager Svenstrup brandværn afprøvning af samtlige brandhaner i byen.
Afprøvningen kan medføre brunt vand hos forbrugerne i op til flere dage.
Misfarvningen af vandet medfører ingen sundhedsfare.
7 - Den 01. Jun. 2007 - 23:06:56 skrev Formand Flemming Christiansen
Driftforstyrrelser
Der er i øjeblikket ingen driftforstyrrelser